دانلود سرای روناک http://nasir24.mihanblog.com 2020-02-17T06:23:06+01:00 text/html 2017-02-01T01:16:28+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی پروژه پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران http://nasir24.mihanblog.com/post/34 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">پروژه پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">5000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="پروژه پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahora69_7815_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 16pt;">به نام خدا</span></strong></span><br><br><br><br><strong><span style="font-size: 14pt;">سلام</span></strong><br><br><br><br><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">نام پروژه:پاورپوینت موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاری ایران</span><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">تعداد اسلاید:26</span><br><br><br><br><br><br><br><strong><span style="font-size: 13pt;">اهداف مطالعه:</span></strong><br><br><br><br><div><span style="font-size: 13pt;">1- بررسی بازارهای سرمایه بین المللی با هدف شناخت روند بازدهی و جریانات سرمایه در جهان</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">2- معرفی و شناخت پذیرش چندگانه شرکتهای بورسی و ثبت در بورس‌های دیگر کشورها</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">3- بررسی دلایل ، تبعات و اثرات پذیرش های چند گانه</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">4- مطالعه علل و متغیرهای تاثیرگذار در پذیرش در بورسهای خارجی</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">5-&nbsp; بررسی عوامل مهم جهت حضور شرکتهای ایرانی در بورسهای بین المللی</span><br><br><br><br><strong><span style="font-size: 13pt;">مروری بر بازارهای سرمایه در جهان:</span></strong><br><br><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">جهانی شدن بازارهای مالی به معنای:</span></p><br><div><span style="font-size: 13pt;">افزایش گردش سرمایه از طریق پذیرش شرکتها در بورسهای کشورهای مختلف</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">ارتباط آزاد بین بازارهای مالی</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">حضور بیشتر شرکت‌ها در سطح بین المللی</span></div><br><div></div><br></div><br><br><br><br></div><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7815"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7815"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-31T00:25:38+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی پاورپوینت مسایل جاری در حسابداری http://nasir24.mihanblog.com/post/33 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">پاورپوینت مسایل جاری در حسابداری</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">7000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="پاورپوینت مسایل جاری در حسابداری" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahora69_7812_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 16pt;">به نام خدا</span></strong></span><br><br><br><br><strong><span style="font-size: 14pt;">سلام</span></strong><br><br><br><br><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">نام پروژه:پاورپوینت مسایل جاری در حسابداری</span><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">تعداد اسلاید:65</span><br><br><br><br><br><br><div><span style="font-size: 13pt;">•پیمانكاری فعالیتی گسترده است كه حوزه‌های متنوعی مانند سد سازی، راه‌سازی، ساختمان سازی، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می‌دهد. فرآیند پیمانكاری دارای جزئیات فنی زیادی است كه از تهیه اسناد مناقصه شروع می‌شود و تا تحویل قطعی كار به كار فرما ادامه می‌یابد.</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">•مهم‌ترین مسئله حسابداری برای پیمانهای بلند مدت زمان شناسایی درآمد و سود و یا به عبارت دیگر تخصیص درآمدها و هزینه‌های پیمان به دوره‌هایی است كه در آن دوره‌ها عملیات موضوع پیمان اجرا می‌شود.</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">•اجرای یك پیمان توسط پیمانكار ممكن است در دوره‌های حسابداری مختلف واقع شود اگر پیمانكار درآمد پیمان را پس از تمكیل پیمان شناسایی كند و در طول اجرای پیمان از شناسایی درآمد خودداری كند صورت سود و زیان پیمانكار در دوره اجرای پیمان، نتایج عملكرد را متناسب با كار انجام شده نشان نمی‌دهد.</span><br><br><br><br><div><span style="font-size: 13pt;">•استاندارد حسابداری شماره 9 برای حسابداری پیمان‌های بلند مدت در صورت‌های مالی پیمانكار بكار گرفته می‌شود و برای حسابداری در صورت‌های كارفرما كاربرد ندارد. كارفرما برای حسابداری دارایی در جریان ساخت معمولاً از ضوابط استاندارد حسابداری شماره 11 (داراییهای ثابت مشهود) و شماره 8(موجودی مواد و كالا) تبعیت می‌كند. اگر چه به عنوان استاندارد«پیمان بلند مدت» است و به طور معمول پیمان بلند مدت بیش از یكسال به طول می‌انجامد. اما الزامات استاندارد برای پیمانهای كه مدت آن از یك سال كمتر است نیز كاربرد دارد.<br><br></span></div><br><p style="margin: 0in 0in;"><strong><span style="font-size: 13pt;">تعـاریف</span></strong></p><br><div><span style="font-size: 13pt;">•پیمان بلند مدت: پیمانی است كه برای طراحی، تولید یا ساخت یك دارایی منفرد قابل ملاحظه یا ارائه خدمات منعقد می‌شود و مدت زمان لازم برای تكمیل پیمان چنان است كه فعالیت پیمان در دوره‌های مالی متفاوت قرار می‌گیرد.</span><br><br><br><br><div><span style="font-size: 13pt;">•پیمان مقطوع: پیمان بلند مدتی است كه به موجب آن پیمانكار با یك مبلغ مقطوع برای كل پیمان یا یك نرخ ثابت برای هر واحد موضوع پیمان كه در برخی موارد ممكن است بر اساس مواردی خاص مشمول تعدیل قرار گیرد توافق می‌كند.</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">•پیمان امانی <span style="text-decoration: underline;">(پیمان با حق</span><span style="text-decoration: underline;">‌</span><span style="text-decoration: underline;">الزحمه مبتنی بر مخارج)</span>: پیمان بلند مدتی است كه به موجب آن مخارج قابل قبول یا مشخص شده در متن پیمان به پیمانكار تادیه و درصد معینی از مخارج مزبور یا حق‌الزحمه ثابتی نیز به پیمانكار پرداخت می‌شود.</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">•صورت وضعیت: صورتحسابی است كه وضعیت كارهای انجام شده را، از ابتدای كار تا تاریخ صورت وضعیت، به صورت انباشته نشان می‌دهد و به طور ادواری (معمولاً ماهانه) برای كارفرما فرستاده می‌شود.</span></div><br><br><br><br></div><br></div><br></div><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7812"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7812"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-30T15:46:55+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی راحت ترین راه درمان چاقی http://nasir24.mihanblog.com/post/36 <div align="center"><table style="width: 98%; border:1px solid Silver; border-radius: 5px; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" border="0" bgcolor="#FAFAFA" align="center"><tbody><tr><td><div style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma;"><b><font color="#696969">چاقی خود را با هومیوپاتی درمان کنید</font></b></div><div style="display: none; margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 10pt; font-family: tahoma;">قیمت: <font color="blue">67,000 تومان</font></div><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="چاقی خود را با هومیوپاتی درمان کنید" src="http://www.masbi.com/images/m_box_products/adel1347_10227_1.jpg" border="0" width="180px"></div><div style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 10pt; font-family: tahoma;"><p style="text-align: right;"><span style="color: #ff0000; font-size: inherit;"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif;">سوال: با خرید این محصول من دقیقا صاحب چه چیزی می شوم.</span></span></p><br><p style="text-align: right;"><span style="font-size: inherit;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif;">جواب</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif;">:با خرید این محصول شما یک </span></span><span style="color: #b22222;"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif;">فایل پی دی اف نه صفحه ای</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif;"> را دانلود می کنید که در آن نحوه درمان چاقی به روش هومیوپاتی را یاد می گیرید</span></span></span></p><br><p style="text-align: right;"><span style="color: #ff0000; font-family: inherit,arial,helvetica,sans-serif; font-size: inherit;"><br>سوال:این آموزش توسط چه کسی ارائه شده است.<br></span></p><br><p class="wrapper" style="text-align: right;"><span style="font-family: inherit,arial,helvetica,sans-serif; font-size: inherit;"><span style="color: #ff0000;">جواب</span><span style="color: #000000;">: این آموزش توسط دکتر عادل حیدری نژاد معروف ترین پزشک متخصص هومیوپاتی اطفال ایران و عضو دپارتمان اطفال بیمارستان فوق تخصصی تریتا ارائه شده است.</span></span><br><span style="font-size: inherit; font-family: inherit,arial,helvetica,sans-serif;"><br>توضیحات:</span></p><br><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: inherit;"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif;"><span lang="FA">درمان چاقی به روش طبیعی مانند یک آبشار درمانی</span><span lang="FA">است، عیوب بیمار به ترتیب برطرف می‌شود، بنابراین بیماری که خود را به</span><span lang="FA">این روش می‌سپارد، هر روز شاهد معجزه ای جدید درمانی می‌شود</span><span dir="LTR">. </span></span></span></p><br><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-size: inherit;"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif;"><span lang="FA">افزایش میزان مبتلایان به چاقی در سال‌های اخیر به حدی شدهاست که شمار آنان در این کشورها از شمار افراد مبتلا به کمبود تغذیه فراتررفته و این امر نه به معنای بهبود وضعیت تغذیه بلکه به معنای بروز مشکلاتقابل توجه در آینده است</span><span dir="LTR">.</span></span></span></p><br><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif; font-size: inherit;"><span lang="FA">از سوی دیگر،</span><span dir="LTR">بروزپدیدۀ افزایش وزن و چاقی به شکلی گمراه کنند موجب غفلت از کمبودویتامین‌ها و ریز مغذی‌ها می‌شود و این امر باعث ایجاد کلاف سردرگمی ازمشکل عمدۀ بهداشتی در جهان یعنی گرسنگی، چاقی و کمبود ویتامین‌ها و ریزمغذی‌ها می شود که هر سه آنها راه حل مشترکی به نام تغذیه مناسب دارند </span></span><br><br></p><br><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif; font-size: inherit;"><span style="background: aqua none repeat scroll 0% 0%;" lang="FA">در حالیکه در طب نوین این اهداف خیلی مد نظر نیست، اگر هم مد نظر باشد، ابزار کار خیلی ضعیف است،</span><span lang="FA">مثلاً شما می‌خواهید چاقی را درمان کنید تا دیابت هم درمان شود، به فرض</span><span lang="FA">چاقی هم برطرف شود می‌بینید که گاه حتی دیابت بدتر از قبل هم شده است و</span><span lang="FA">بیمار ترجیح می‌دهد همچنان چاق باقی بماند ولی تعداد قرص‌های قندش را</span><span lang="FA">زیادتر نکند! مثال دیگر اینکه چاقی از بین می‌رود ولی مریض دچار تاری دید</span><span lang="FA">هم می‌شود و از حالا به بعد باید عینک هم بزند</span><span dir="LTR">!&nbsp;</span></span></p><br><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif; font-size: inherit;"><span lang="FA">به طور خلاصه اینکه</span><span style="color: red;" lang="FA">در روش طب هومیوپاتی عیوب بیمار یکی یکی</span><span style="color: red;" lang="FA">برطرف می‌شود و با کمال تعجب و ناباوری مریضی که خود را به پزشک مجرب طب</span><span style="color: red;" lang="FA">هومیوپاتی سپرده هر روز شاهد معجزه ای جدید و ناخواسته درمانی خواهد بود</span><span style="color: red;" dir="LTR">.</span></span></p><br><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif; font-size: inherit;"><span lang="FA">وضعیت اقتصادی – اجتماعی بالا و پایین، هر دو می توانند با چاقی همراه</span><span lang="FA">باشند، ولی علت چاقی در آنها متفاوت است. وضعیت اقتصادی – اجتماعی بالا</span><span lang="FA">می‌تواند همراه با دستیابی به غذاهای دارای کالری بیشتر و عدم تحرک ناشی از</span><span lang="FA">استفاده از وسایل و امکانات رفاهی بیشتر باشد، که منجر به چاقی و اضافه</span><span lang="FA">وزن می شود و چاقی در افراد دارای وضعیت اقتصادی – اجتماعی پایین بیشتر</span><span lang="FA">ناشی از سوء تغذیه است نه پرخوری</span><span dir="LTR">.</span></span></p><br><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif; font-size: inherit;"><span lang="FA">تغییر عادات رفتاری می تواند در</span><span lang="FA">بسیاری از بیماران باعث کاهش وزن کافی برای بهبود سلامت شود، اما اغلب به</span><span lang="FA">تدریج دوباره افزایش وزن روی می دهد. گرچه برای بسیاری از مردم کاهش وزن</span><span lang="FA">مشکل است، اما حفظ کاهش وزن از آن هم دشوارتر است</span><span dir="LTR">.</span></span></p><br><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif; font-size: inherit;"><span style="color: red;" lang="FA">پیروی</span><span style="color: red;" lang="FA">از یک الگوی غذایی صحیح در طول زندگی از کودکی تا بزرگسالی راهکاری ساده و</span><span style="color: red;" lang="FA">ارزان در پیشگیری از اضافه وزن و چاقی و متعاقب آن بروز بیماری های مزمن</span><span lang="FA">است که با آموزش و فرهنگ سازی صحیح می توان به آن دست یافت </span></span><br><br></p><br><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif; font-size: inherit;"><span lang="FA">ر<span style="color: blue;">ژیم‌های</span></span><span style="color: blue;" lang="FA">لاغری که در طب مدرن به افراد تجویز می‌شود عمدتا بر پایه کالری حساب</span><span style="color: blue;" lang="FA">می‌شود و برای تمام افراد بدون در نظر گرفتن وضعیت آنها رژیم ارائه می‌شود</span><span style="color: blue;" dir="LTR">. </span><span style="color: blue;" lang="FA">بسیاری از کسانی که از این نوع رژیم ها پیروی می‌کنند پس از مدتی دچار</span><span style="color: blue;" lang="FA">ناراحتی‌های اعصاب و افسردگی می‌شوند</span><span style="color: blue;" dir="LTR">.</span></span></p><br><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif; font-size: inherit;"><span lang="FA">افراد ممکن است بعد از مدتی رعایت رژیم های سخت خسته شوند و</span><span lang="FA">اگرچه ممکن است کاهش وزن زیادی هم داشته باشند اما باکنارگذاشتن رژیم، ولع</span><span lang="FA">زیادی برای خوردن پیدا می‌کنند که خود موجب بازگشت دوباره وزن از دست رفته</span><span lang="FA">می‌شود</span><span dir="LTR">.</span></span></p><br><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif; font-size: inherit;"><span style="color: blue;" lang="FA">موجب ناراحتی‌های گوارش می‌شود</span><span style="color: blue;" lang="FA">درگیر هضم غذاست و هنوز غذا هضم نشده است که فرد دوباره غذا می‌خورد که خود</span><span style="color: blue;" lang="FA">اضافه کردن تعداد وعده‌های غذایی نیز خود به نوعی مشکل است چرا که معده</span><span style="color: blue;" dir="LTR">. </span><span style="background: aqua none repeat scroll 0% 0%;" lang="FA">در بسیاری از روایات آمده که حذف شام باعث ضعف بدن می شود</span><span style="color: blue;" lang="FA">در رژیم های لاغری افراد چاق در طب مدرن حذف شام خود معضلی است که موجب ضعف قوای افراد می‌شود.</span></span><br><br></p><br><p style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;" dir="RTL"><span style="font-family: inherit; font-size: inherit;" dir="LTR"><span style="color: blue;" lang="FA">در روش طب هومیوپاتی درمان چاقی معانی دیگری هم می‌دهد و آن عبارت است از</span><span style="color: blue;" lang="FA">درمان کم کاری تیروئید، درمان کیست تخمدان، درمان کبد چرب، درمان نزله،</span><span style="color: blue;" lang="FA">درمان اخلاط ریوی، درمان آلرژی پوستی، درمان فشار خون، درمان</span><span style="color: blue;" lang="FA">دیابت و زیرا در طب هومیوپاتی هدف از درمان، اصلاح وضعیت است و به همین دلیل</span><span style="color: blue;" lang="FA">وقتی وضعیت اصلاح شد، چاقی هم اصلاح می شود؛ بیماری‌های همراه و</span><span lang="FA">بیمار‌ی‌های زمینه ای هم تا حدود خیلی زیادی اصلاح می‌شود</span> </span><br><br></p><br><p style="text-align: right;"><span style="font-size: inherit;"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif;">هیچ داروی معجزه آسایی در هیچ کجای دنیا برای ریشه کنی چاقی و چاقی شکمی وجود ندارد. بسیاری از این دستگاه ها فقط جنبه تبلیغاتی دارند و حتی داروهایی که استاندارد هستند و مجوز دارند، به طور لحظه ای اثرگذار هستند یعنی باید ضمن رعایت رژیم غذایی سالم و تحرک بدنی کافی از این داروها با تشخیص پزشک استفاده کرد<br>درباره دستگاه های کوچک کننده شکم نیز باید گفت مطالعه علمی در این زمینه وجود ندارد. حتی درباره لیپوساکشن باید گفت فرد به تنهایی نمی تواند با انجام این عمل از چربی اضافه بدنش برای همیشه راحت شود زیرا تناسب اندام جز با رعایت رژیم غذایی متعادل و داشتن تحرک بدنی کافی امکان پذیر نیست</span></span></p><br><span style="font-size: inherit;"><span style="font-size: inherit;"><span style="font-size: inherit;"><br style="font-family: inherit,geneva,sans-serif;"></span></span></span><br><p style="text-align: right;"><span style="font-size: inherit;"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">نکته بسیار مهم</span> :ففط یادتان باشد حتما حداقل تا یک ماه قبل از این آموزش از هیچ داروی هومیوپاتیی استفاده نکرده باشید</span></span></p><br><p style="text-align: right;"><span style="font-size: inherit;"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif;"><span style="color: #ff0000;">پرهیز غذایی</span>:<span dir="RTL">در طی مدت درمان جدا از مصرف قهوه نسکافه سیر موسیر و داروهای گیاهی و ترشی پرهیز کنید</span></span></span></p><br><p dir="RTL"><span style="color: #ff0000; font-size: inherit;"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif;">سلب مسئولیت</span></span></p><br><p dir="RTL"><span style="font-size: inherit;"><span style="font-family: inherit,geneva,sans-serif;"><span style="color: #800000;">ما همین جا اعلام می داریم هدف اصلی ما ارتقا سطح سلامت افراد جامعه با استفاده از اصول کاملا علمی و تایید شده طب هومیوپاتی تحت نظارت اداره طب مکمل وزارت بهداشت کشور ایران است</span> ولی هیچ ادعایی در اثبات خودمان و رد سایرین نداریم.ما فایل های آموزشی زیادی را در وب سایت مان قرار داده و می دهیم که روش طب مکمل هومیوپاتی را در درمان بیماری های پزشکی رایج ارائه می دهد ولی هیچ اصراری در قانع کردن جامعه برای استفاده از آن ها نداریم و معتقد هستیم خود افراد با مطالعه و تحقیق متوجه صلاح خود می شوند.بر همین اساس و در همین جا اعلام می داریم که <span style="color: #ff0000;">مسئولیت استفاده از فایل های آموزشی ما صرفا برعهده متقاضی و خریدار آن ها می باشد</span> و فرض را بر این می دانیم که بیماران ما با اطلاع و شناخت کافی و لازم از نحوه درمان هومیوپاتی و توانایی ها و محدودیت های درمانی آن و با اعتماد کامل نسبت به دکتر عادل حیدری نژاد&nbsp; این آموزش ها را خریداری کرده مسئولیت همه چیز را بطور کامل می پذیرند.</span></span></p></div></div><div style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.masbi.com/product.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=10227"><img src="http://www.masbi.com/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a></div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-29T23:24:34+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی پاورپوینت حسابداری مدیریت http://nasir24.mihanblog.com/post/32 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">پاورپوینت حسابداری مدیریت</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">10000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="پاورپوینت حسابداری مدیریت" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahora69_7811_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 16pt;">به نام خدا</span></strong></span><br><br><br><strong><span style="font-size: 14pt;">سلام</span></strong><br><br><br><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">نام پروژه:پاورپونیت حسابداری مدیریت</span><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">تعداد اسلاید:191</span><br><br><br><br><br><br><p style="margin: 0in 0in;"><strong><span style="font-size: 13pt;">منبع: مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها</span></strong></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><strong><span style="font-size: 13pt;">مولف: دکتر جمشید پژویان</span></strong><br><br><br><br></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">درس مالیه عمومی و خط مشی دولت ها شامل</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">عناوین زیر می باشد که به <strong>8</strong> فصل تقسیم شده است.</span></p><br><div><span style="font-size: 13pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .1مفاهیم کلی مالیه عمومی و سیاست مالی</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .2روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی<br>&nbsp;.3عدم کارایی مکانیسم بازار<br>.4دولت و توزیع درآمد</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">.5مالیات و انواع آن</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">.6تاثیر مالیات در بازار</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">.7بودجه</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">.8سیاست های مالی دولت</span></div><br></div><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7811"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7811"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-29T02:13:23+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری http://nasir24.mihanblog.com/post/31 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">12000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahora69_7810_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 16pt;">به نام خدا</span></strong></span><br><br><br><br><strong><span style="font-size: 14pt;">سلام</span></strong><br><br><br><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">نام پروژه:پاورپوینت مباحث جاری در حسابداری</span><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">تعداد اسلاید:206</span><br><br><br><br><br><br><div><strong><span style="font-size: 13pt;">تالیف : دكتر حسین كرباسی یزدی</span></strong><br><br><strong><span style="font-size: 13pt;">فصل بندی:</span></strong><br><br><div><span style="font-size: 13pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; فصل 1&nbsp;&nbsp; مقدمه – تعریف واژه ها</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">فصل 2&nbsp;&nbsp; نحوه ثبت حسابداری</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; فصل 3&nbsp; حسابداری تغییر قیمتها یا حسابداری آثار تورم</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فصل 4&nbsp;&nbsp; ساختمان اجاره به شرط تملیك</span></div><br></div><br></div><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7810"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7810"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-28T00:20:32+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی پاورپوینت حسابرسی 2 http://nasir24.mihanblog.com/post/30 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">پاورپوینت حسابرسی 2</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">15000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="پاورپوینت حسابرسی 2" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahora69_7809_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 16pt;">به نام خدا</span></strong></span><br><br><br><br><strong><span style="font-size: 14pt;">سلام</span></strong><br><br><br><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">نام پروژه:پاورپوینت حسابرسی 2</span><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">تعداد اسلاید:299</span><br><br><br><br><br><br><br><br><p style="margin: 0in 0in;"><strong><span style="font-size: 13pt;">تألیف : پرویز گلستانی – امیر علی خان خلیلی</span></strong><br><br><br><br><strong><span style="font-size: 13pt;">جایگاه درس :</span></strong></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">این درس از دروس تخصصی رشته حسابداری می باشد</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">&nbsp;كه بعد از گذراندن درس اصول حسابرسی (1)</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">باید خوانده شود.</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><br><br><strong><span style="font-size: 13pt;">فهرست كتاب :</span></strong></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">فصل اول:&nbsp; كلیات</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">فصل دوم : موجودیهای صندوق بانك</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">فصل سوم : سرمایه گذاریها در سهام ، اوراق قرضه و اسناد خزانه</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">فصل چهارم: حسابها و اسناد دریافتی</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">فصل پنجم : موجودیهای جنسی و قیمت تمام شده</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">فصل ششم : دارائیهای ثابت</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">فصل هفتم : بستانكاران و سایر اقلام بدهی ( حسابها و اسناد پرداختی )</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">فصل هشتم : دیون با كارمزد و بدهی احتمالی</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">فصل نهم : حقوق صاحبان سهام</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">فصل دهم: رسیدگی تفصلی به اقلام درآمد و هزینه</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">فصل یازدهم : گزارش حسابرسی</span></p><br></div><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7809"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7809"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T17:29:06+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی http://nasir24.mihanblog.com/post/35 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی+جزوات+هدایای ویژه</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">3700 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی+جزوات+هدایای ویژه" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/irdownload_6316_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><p style="margin: 0in; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: #ffff00; color: #ff0000;" data-mce-mark="1"><strong>نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی+جزوات+هدایای ویژه<span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1">+</span></strong></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: #ffff00;" data-mce-mark="1"><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1"><span style="color: #0000ff;">22 آزمون آیین نامه سال 95 به همراه پاسخنامه</span><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1">+</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; color: #800000;" data-mce-mark="1">نمونه سوالات آزمون فنی</span></strong></span></strong></span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1"><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1"><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1">اگر فرصت و یا حوصله کافی برای مطالعه کتاب آیین نامه ندارید<br></span><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1">اگر استرس قبولی در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی را دارید</span><br><br></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1"><span style="background-color: #ffff00;">کمتر از 1 ساعت مطالعه نمایید</span><br></span><br></span></strong></span></span></span></strong><img class="rg_ic rg_i" style="width: 108px; height: 108px; margin-left: -13px; margin-right: -13px; margin-top: 0px;" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxITDhUPDw4PEA4NDhAPDg8OFg8ODw8PFRYWFhUVFRMYHSggGBomJxUVITchJSkrNjUuFx81ODMtNygwLisBCgoKDg0OGw8PGi0eIB43LTc3NjcwMS03Nzc3Kzg3KzUtLSs3LS03ODctLS0rNy8tNTc3NS03Ky83KysrKys3K//AABEIAHAAcAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAABQIEAQMGBwj/xAA3EAABAwICBQgJBQEAAAAAAAABAAIDBBEFMQYSIUFhBxMjUZKxwdEiJTJCUnF0svAXU4KRoWL/xAAaAQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAwQFAgYB/8QAKBEBAAECAggHAAAAAAAAAAAAAAECEQMSBBMUITEyUXEzNEFSYZGx/9oADAMBAAIRAxEAPwD3BCEIBCEIBCjJIGi7iABmTsCXTYw3KNjn8fZagZoSU4lMcmMHaJ70DEphmxh7QPegdISyHGG5SMczj7Tf7TGOQOF2kEHIjaEEkIQgEIQgEIQgFVrq1sbbna53stGZPkt08wa0udk0XKQR3keZH5nIfCNwQTEb5Xa0hudzfdb8gmUNI0ZrEQsEp0o0jiooBPOJCwvbHaMBzrnLuR9iJmbQfAtG4IJadwXm36uUP7VV2G+aP1cof2qrsN81znp6pdmxvbP09BmpGnJLix8TtaM2O9vuu+YWrRbSSKtgM8DZGsbIYyJAGuuAD4prMLhdXRTE0zaW6hrWyNuNjm+005g+StLm5LxvEjMxmPiG8LoIJg5oc3JwuEfGxCEIBYJWVCQoFONy31Yx7x1nfIZfnBEDLLVP6U54Bo8VdYxBILg+Wlvqxv1UfcV6Cxi4Pltb6rb9VF3Fc18sp9F8ajvH68MQsoWc9m9s5Fm+rX/VP+1q70rh+RIerX/VP+1q717FoYXJDx+m+Yr7qE8d0YJLbWjPunWb8jn+cVYexUoPRnHEOHiu1U9BWVCMqaAWicreqtSgUg9OeNk0YUnndaQHr2HwTWF1wg5jS/TwYfI1s1DUSRyDo54zFzbjvbtOw8CvOtP+UaHEKQU8dLPE4TMk1pDGW2bfZsN969pxPDIqmF0FQwPikFnNP+EHcR1r56080Kmw6W5JlpZCeZmtb+D7ZO71Di5ojdwaOg04NVUZrxVDmtdGutGujXVXK39a9J0A5RYcPpHU8lNNK58zpNaMxhoBAFvSPBeh6I6ejEJSyGhqGRxjpJpDFzbDuGw7SeoLx3QTQ2bEZiBeOmiI56e17f8ALOt3cvobCsLipoGwU7AyKMWAGZO8k7yetWsLNb4YOnxgxVMxvqlueUsJ6ccLpjM6wSqB15CerYPFTM09gK3qrTq0gFWqArK1TNQIK1qs4bUXFjmFisjSwSFrrhB1TFrxCgjnhdBPG2SKQar2O2ghVKGuDhmmLXoPm7lF0Dlw6TnGa0lFI7o5bbYz8Engd6hyd6Cy4jLru1oqKN3SS22vPwM6zx3L6QraWOWN0UrGyRSNLXseLtc07iFihpI4YmwwsbHFG0NYxos1oCj1UXXdtryW9eqOG4dFTwtggjbHFGLNa3d5lbHqbnpdXVwaM1IpcWjEqiwsMyq1E1VDIXuuUzo40DOnCsrVC1bUAsOCyhBQqYkmqoF0kjFQqadBzly03BsrkGLOGYU6ilVF8BQNm40EOxkJIYigRFAwnxZxyCp3Ljcm6yyAq9T0qDFLAnNNEtdNTq/GxBNoWUIQCEIQCg9imhBTlp1UkpE2IUSxAkdRIbRJyYkCJAtjpFbip1ZDFIBBFjFNCEAhCEH/2Q==" alt="Image result for ‫فلش رو به پایین‬‎" name="3E4EI2x4iRo8DM:" data-sz="f"><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1"><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1"><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1"><strong><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; color: #0000ff;" data-mce-mark="1">22 آزمون آیین نامه سال 95 به همراه پاسخنامه</span><strong>+<span style="color: #ff0000;">نمونه سوالات آزمون فنی</span></strong></strong></span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1">با کمتر از 1 ساعت مطالعه در کمال آرامش در سر آزمون حاضر شده و قبول شوید</span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; color: #800000;" data-mce-mark="1">طبق نظرسنجی های تلفنی تمامی کسانی که این نمونه سوالات که <span style="background-color: #ffff00;">جدیدترین سوالات و کاملترین نمونه سوالات</span> را دربردارند مطالعه نموده اند با <span style="background-color: #ffff00;">نمره کامل</span> در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی قبول شده اند</span><br><br><span style="color: #ff0000;">توجه :</span></span> این نمونه سوالات و مجموعه اموزشی برای اولین بار توسط این گروه آموزشی برای شما تهیه شده است و مانند دیگر سوالات موجود در اینترنت که تحت عنوان 600 سوال تستی و یا 200 سوال تستی تنها سوالات کتاب آیین نامه را اسکن نموده نمی باشد</strong></span></span></span><br><br><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px; background-color: #ffff00;" data-mce-mark="1">این پکیج را حتی اگر مشابه آن را در سایت دیگری تهیه نموده اید دانلود و مقایسه نمایید</span><br></strong></span></p><br><p style="margin: 0in; text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13px;" data-mce-mark="1"><strong><br><br>هدایای ویژه در پکیج گنجانده شده است.<br><br><br><br></strong></span></p><br><h3><span style="font-size: 16px;"><strong><span style="color: #ff0000;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7763160749/2_new.gif" alt="" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"> مجموعه آموزشی و نمونه سوالات&nbsp; آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی<br><br></span></strong></span></h3><br><p style="margin: 0in; text-align: center;"><img style="-webkit-user-select: none;" src="http://uupload.ir/files/ujs8_aeennameh.com.png" alt="" height="223" width="594"></p><br><p style="margin: 0in;"></p><br><h3><span style="color: #0000ff;"><strong><span style="font-size: small;">آیا حجم کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای شما زیاد است ؟</span></strong></span></h3><br><p style="margin: 0in;"></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><strong><span style="font-size: small; color: #ff0000;">آیا فرصت کافی برای خواندن کتاب ندارید ؟</span></strong><br> <span style="color: #000080;"><strong><span style="font-size: small;">آیا فکر قبولی در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی ذهن شما را مشغول کرده است ؟</span></strong></span><br> <span style="font-size: small;">و آیا …………………</span><br> <span style="background-color: #ffff00;"><strong><span style="font-size: small;">نگران نباشید</span></strong></span><br> <span style="font-size: small;">ما برایتان مجموعه ای کامل و فوق العاده تهیه کرده ایم که نیاز شما را برآورده خواهد کرد</span><br> <span style="font-size: small;">حتی اگر یک روز بیشتر وقت نداشته باشید این مجموعه را تهیه کنید و استفاده کنید ( قطعا به شما کمک بسیاری خواهد کرد )</span><br><span style="background-color: #ffff00; color: #ff0000;">توجه توجه :</span> این مجموعه کاملا جامع و متفاوت از سایر مجموعه های موجود در دیگر سایت ها می باشد. پیشنهاد می شود حتی اگر مجموعه های متفاوت و مختلف دیگری نیز تهیه کرده اید این مجموعه بی نظیر با قیمتی استثنائی را از دست ندهید.<br> <span style="font-size: small;">شما با تسلط به این مجموعه دیگر نیازی به مطالعه منابع دیگر ندارید.</span><br> <span style="font-size: small;">با مطالعه این مجموعه می توانید با آمادگی کامل در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی شرکت کنید.</span><br> <span style="font-size: small;">این مجموعه ارزشمند تمام نیاز شما را برآورده خواهد کرد<br><br></span></p><br><p style="margin: 0in;"></p><br><p style="margin: 0in; text-align: center;"></p><br><p style="margin: 0in; text-align: center;"><a href="kala2.aspx?rgm=&amp;p_id=6316" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://aeennameh.ir/images/aeen103.gif" alt="http://aeennameh.ir/images/aeen103.gif" height="34" width="276"></a><br><br><br></p><br><p style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="background-color: #84f00e; font-size: 16px;"><strong>محتویات این مجموعه&nbsp; :<br></strong></span><br>در نظر داشته باشید اگر فرصت کافی برای مطالعه ندارید پیشنهاد می شود فقط &nbsp;<span style="background-color: #ffff00;"><strong><span data-mce-mark="1"><span data-mce-mark="1"><span data-mce-mark="1"><strong><span data-mce-mark="1"><span data-mce-mark="1"><strong><span data-mce-mark="1">22 آزمون آیین نامه سال 95 به همراه پاسخنامه</span><strong>+نمونه سوالات آزمون فنی</strong></strong></span></span></strong></span></span></span></strong></span> را مطالعه نمایید<br><br> <span style="color: #ff0000;"><strong>۱:</strong></span>&nbsp; نمونه سوالات&nbsp; آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی ( <span style="color: #ff0000;"><strong>تستهای اصلی آزمون</strong></span></span> <span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">۲۴۰ </span> تست آزمون اصلی</strong></span> )</span><br> <span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong>۲:</strong></span> خلاصه آیین نامه به صورت سوالات تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی (149سوال مهم کتاب )</span><br> <strong><span style="color: #ff0000;">۵:</span> </strong>مجموعه ی ۴۳ صفحه ای نکات آموزش عملی رانندگی جهت امتحان داخل شهری گواهینامه<br> <span style="color: #ff0000;"><strong>۳: </strong></span>جزوه 19 صفحه ای سوالات کلیدی و مهم کتاب برای مرور سریع<br> <span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong>۴:</strong></span> جزوه آموزش نکات کلیدی آزمون شهری و نکات کلیدی کتاب آیین نامه</span><br> <span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong>۶:</strong></span> آموزش علایم راهنمایی و رانندگی مشتمل بر رنگها ، شکلها و علایم</span><br> <span style="color: #ff0000;"><strong>۷:</strong> </span>کتاب آیین نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی<br> <span style="font-size: small;"><span style="color: #ff0000;"><strong>۸:</strong></span> نرم افزار تست زنی آیین نامه راهنمایی و رانندگی مخصوص موبایل<br><span style="font-size: small;"><span style="font-size: large;"><span style="color: #ff0000;"><strong>9:</strong></span> <span style="font-size: 10pt; background-color: #ffffff;"><span style="color: #0000ff;">بیست و دو آزمون جدید سال 95 با پاسخنامه</span> : این سوالات از پلیس راهور ناجا تهیه شده و قبولی شما را در آزمون آیین نامه اصلی تضمین میکند</span><br></span></span><strong><span style="color: #ff0000;">10:</span></strong> <span style="background-color: #ffffff; color: #ff0000;">نمونه سوالات آزمون فنی</span><br><br></span></p><br><h2 style="text-align: right;" align="right"><img style="user-select: none; cursor: zoom-in; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://uupload.ir/files/gl1i_photo_soal1.jpg" alt="" height="326" width="326"><br><span style="font-size: 10pt;"><strong> <br>همچنین یک سورپرایز ویژه ویژه برای شما بزرگوارا<br><br> </strong>سه جزوه اختصاصی برای آموزش هر چه بهتر رانندگی برای کسانی که دوست دارند به صورت اصولی و حرفه ای رانندگی را یاد بگیرند .</span><br><br><span style="font-size: 10pt;"> ۱ : آموزش نگهداری صحیح از خودرو</span><br><span style="font-size: 10pt;"> ۲ : آموزش کاهش مصرف سوخت بنزین</span><br><span style="font-size: 10pt;"> ۳ : تعویض دنده ، مهارت یا دانش فنی ؟</span></h2><br><p style="margin: 0in;"></p><br><p style="margin: 0in; text-align: center;"><span style="font-size: small;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7763160535/1_tavajoh.gif" alt="" hspace="0" height="32" width="47" vspace="0" border="0" align="bottom"></span><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7763160535/1_tavajoh.gif" alt="" hspace="0" height="32" width="47" vspace="0" border="0" align="bottom"><span style="font-size: small;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7763160535/1_tavajoh.gif" alt="" hspace="0" height="32" width="47" vspace="0" border="0" align="bottom"><span style="font-size: small;"><img src="http://s4.picofile.com/file/7763160535/1_tavajoh.gif" alt="" hspace="0" height="32" width="47" vspace="0" border="0" align="bottom"></span><strong><span style="font-size: small;"><br></span></strong></span><strong><span style="font-size: small;"><br></span></strong></span><strong><span style="font-size: small;"><br></span></strong><br><br> <span style="font-size: 14px; color: #0000ff;"> در این بسته ارزشمند 3 هدیه گرانبها به رایگان تقدیمتان میشود :</span></span></strong><br><br><br></p><br><h1><span id="product_name1" style="display: inline-block; height: 15px; font-size: 10pt; color: #ff0000; background-color: #ffff00;">1: جزوه درآمد ثابت ماهیانه 2 میلیون تومان</span><span id="pic_lb1" style="font-size: 8pt; direction: rtl; text-align: center;"></span></h1><br><p style="margin: 0in 0in;">بدون داشتن هیچ وبلاگ یا سایت و یا حتی 1 ریال سرمایه اولیه کار<br>2: آموزش کامل تکنیک‌های تست‌زنی به روش مهندسی معکوس<br> 3: کتاب روانشناسی طراحی تست : تکنیکهای پاسخگویی بدون حل تست<br> آموزشها و تکنیک های مندرج در این دو هدیه شما را در تست زدن صحیح هر آزمونی کمک خواهد کرد .<br><br></p><br><p style="margin: 0in;"></p><br><p style="margin: 0in;"></p><br><p style="text-align: right;"><span style="background-color: #ccffff;"><strong><span style="font-size: small;">توضیحات تکمیلی :</span></strong></span><br><br> <span style="font-size: small;">شما با مطالعه نمونه تستها و تسلط به این مجموعه دیگر نیازی به مطالعه منابع دیگر ندارید.</span><br> <span style="font-size: small;">از خلاصه سوالی آیین نامه که اغلب سوالات مهم و گزینش شده هستند برای مرور سریع آیین نامه راهنمایی و رانندگی استفاده کنید .</span><br> <span style="font-size: small;">جزوه آموزشی نکات کلیدی آزمون شهری و نکات کلیدی کتاب آیین نامه مشتمل بر نکات و مطالب مهم بوده و نتیجه تجربه صدها داوطلب شرکت در آزمون آیین نامه میباشد و به شما اعتماد به نفس بالایی میدهد .</span><br> <span style="font-size: small;">اشکال ، رنگها و علایم که غالبا در آزمون اصلی ۱۰ سوال از اینها می آید را به دقت مطالعه و یاد بگیرید .</span><br> مجموعه ی ۴۳ صفحه ای نکات آموزش عملی رانندگی برای قبولی در امتحان شهری رانندگی به شما کمک خواهد کرد .<br> <br> <span style="font-size: small;">قطعا استفاده از این مجموعه درصد قبولی شما را بیشتر و چندین برابر خواهد کرد .</span></p><br><p style="margin: 0in;"></p><br><p style="text-align: center;"><a href="kala2.aspx?rgm=&amp;p_id=6316" target="_blank"><img src="http://aeennameh.ir/images/aeen101.gif" alt="http://aeennameh.ir/images/aeen101.gif"></a></p><br><p style="margin: 0in;"></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><strong> تصمیم خود را بگیرید و در خود تحول ایجاد کنید<br></strong><strong><br></strong></p><br><p style="margin: 0in 0in;">فرمت فایل : pdf<br> هزینه دانلود تمامی موارد فوق + هدایای ویژه : <span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px;">3700</span> تومان&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; <span style="color: #ff0000;"><del>43000</del></span></p><br><p style="margin: 0in;"></p><br><p style="text-align: right;"><span style="color: #ff0000;"><strong>در عرض یک دقیقه صاحب این مجموعه ارزشمند شوید</strong></span><br><br> <span style="color: #0000ff;"><strong>روش تهیه و دانلود :</strong></span> ابتدا مبلغ فایل&nbsp; را به صورت آنلاین پرداخت کرده سپس بلافاصله لینک دانلود برای شما ظاهر خواهد شد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد .<br> برای پرداخت اینترنتی نیاز به شماره کارت بانک (شماره ی ۱۶ رقمی روی کارت)، رمز دوم، کد cvv2 و تاریخ انقضا دارید که همه آنها به جز رمز دوم، روی کارت شما حک شده است. رمز دوم کارت خود را می توانید از شعبه یا دستگاه خودپردازهای بانک صادرکننده کارت خود دریافت کنید .</p><br><p style="margin: 0in;"></p><br><p style="text-align: center;"><a href="kala2.aspx?rgm=&amp;p_id=6316" target="_blank"><img src="http://aeennameh.ir/images/aeen100.jpg" alt="http://aeennameh.ir/images/aeen100.jpg"></a><br><br><span id="parag1"></span></p><br><h3 style="text-align: right;"><span style="font-size: 14pt; font-family: comic sans ms,sans-serif; background-color: #ffff00;"><span style="font-size: 12pt;">هزینه کم درنظر گرفته شده فروش این محصول نشانه بی کیفیت بودن محصول نیست بلکه جهت خرید آسان و فراگیر تمامی کاربران گرامی و جلب رضایت شما دوستان است</span><br><span style="font-size: 12pt;">لطفا پس از خرید نظر خود را در مورد این محصول در پایین صفحه درج نمایید تا دیگران نیز متوجه ارزش خرید این پکیج شوند</span><br><span style="color: #ff0000; font-size: 12pt;">ضمنا هزینه مجموع این پکیج در بسیاری از سایت ها بیشتر از 43000 تومان می باشد</span><br><span style="color: #ff0000; font-size: 12pt;">می توانید قبل از خرید مقایسه نمایید چون ما به پکیجی که تهیه کرده ایم اعتماد داریم</span><br></span></h3><br><p style="margin: 0in;"><span style="color: #0000ff;"><br>پس از ثبت سفارش کد سفارش و پسوورد را یادداشت نمایید. همچنین کد و پسوورد به ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد</span><br><span style="color: #ff0000;">مبلغ سفارش را می توانید آنلاین از طریق رمز دوم کارت پرداخت و همان لحظه محصول را دانلود نمایید.</span><br><span style="color: #0000ff;">درصورتی که رمز دوم کارت خود را ندارید پس از ثبت سفارش و دریافت کد سفارش و پسوورد به صفحه <a href="order_info.aspx" target="_blank">پیگیری سفارش</a> وارد شوید تا شماره های حساب و شماره کارت برای کارت به کارت از طریق عابر بانک برای شما نمایش داده شود. پس از کارت به کارت مبلغ مورد نظر مشخصات فیش یا رسید عابر بانک را در همین صفحه <a href="order_info.aspx" target="_blank">پیگیری سفارش</a> ثبت نمایید تا حداکثر 6 ساعت لینک دانلود برای شما در همین صفحه فعال شود</span><br>توجه داشته باشید با داشتن رمز دوم و پرداخت آنلاین همان لحظه لینک دانلود اتومات نمایش داده خواهد شد ولی درصورت نداشتن رمز دوم نگران نباشید. پس از ثبت مشخصات رسید کارت به کارت در حداقل زمان ممکن لینک دانلود را برای شما فعال خواهیم کرد</p><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=6316"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=6316"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:41:47+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی پاورپوینت حسابداری پیشرفته 2 http://nasir24.mihanblog.com/post/26 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">پاورپوینت حسابداری پیشرفته 2</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">15000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="پاورپوینت حسابداری پیشرفته 2" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahora69_7808_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 16pt;">به نام خدا</span></strong></span><br><br><br><strong><span style="font-size: 14pt;">سلام</span></strong><br><br><br><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">نام پروژه:حسابداری پیشرفته 2</span><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">تعداد اسلاید:314</span><br><br><br><br><strong><span style="font-size: 13pt;">هدف كلی:</span></strong><br><br><br><div><span style="font-size: 13pt;">هدف اصلی ا ز گذراندن درس حسابداری پیشرفته 2 آ شنا شدن دانشجویان حسابداری با نحوه تلفیق حسابهای شركت اصلی وشركتهای فرعی میباشد.</span><br><br><br><strong><span style="font-size: 13pt;">اهداف رفتاری:</span></strong><br><br><br><div><span style="font-size: 13pt;">بعد از گذراندن درس حسابداری پیشرفته 2 باید بتوانید كلیه ثبت های حذفی در تلفیق حسابهای شركت اصلی و شركت های فرعی را انجام دهید</span></div><br></div><br><br><br><strong><span style="font-size: 13pt;">فهرست فصول:</span></strong><br><br><br><div><span style="font-size: 13pt;">فصل اول-اشكال توسعه شركتها</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">فصل دوم-صورت سود وزیان تلفیقی به روش خرید</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">فصل سوم-تركیب صورتهای مالی با روش ارزش ویژه</span><br><span style="font-size: 13pt;">فصل چهارم-خرید وفروش كالا بین شركتها باروش ارزش ویژه</span><br><span style="font-size: 13pt;">فصل پنجم-خرید وفروش داراییهای غیر جاری بین شركتها</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">فصل ششم – اوراق قرضه یابدهی بین شركتها(با روش ارزش ویژه )</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">فصل هفتم – مسایل خاص</span></div><br></div><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7808"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7808"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:40:41+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی پروژه پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن http://nasir24.mihanblog.com/post/25 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">پروژه پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">6000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="پروژه پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahora69_7807_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 16pt;">به نام خدا</span></strong></span><br><br><br></div><br><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;">سلام</span></strong><br><br><br><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">نام پروژه:پاور پوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن</span><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">تعداد اسلاید:79</span><br><br><br><br><br><br><br><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;"><strong>هدف کلی فصل:</strong><br><br>آشنایی با روند کنترل ورود (خرید )و خروج (مصرف) مواد و چگونگی تاثیر آن بر بهای تمام شده کالا در موسسات تولیدی<br></span><br><br><br><strong><span style="font-size: 13pt;">گفتار 1:خرید مواد</span></strong></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">هدف:انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید:</span><br><span style="font-size: 13pt;">1- سه نوع فرم مربوط به نگهداری اطلاعات سفارش و خرید موادرا مشخص کنید.</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">2-اطلاعاتی را که در هر یک از فرم های مربوط به سفارشو خرید مواد ثبت شده است،مشخص کنید.</span><br><br></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">حسابداری مواد برای موسسات تولیدی معموالا" با دو فعالیت اصلی ارتباط می یابد:خرید مواد و وصرف آن در جریان تولید.معمولا" خرید مواد در موسسات تولیدی از طریق واحدی تحت عنوان «کار پردازی»،«تدارکات»،«واحدخرید»</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">یا نامهای مشابه انجام می سود . در صورتی که چنین واحدی هم وجود نداسته باشد در اکثر موارد فرد خاصی مسولیت خرید مواد را به عهده می گیرد . واحد خرید عهده دار سفارش مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید است.</span><br><br><br><strong><span style="font-size: 13pt;">فرم درخواست خرید:</span></strong><br><br></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">&nbsp;این فرم یک&nbsp; سند مکتوب است که معمولا" افراد درگیردر خط تولید و نیازهای آن یا مسئولین انبار شرکت به کمک این فرم نیاز به تامیین مواد اولیه را به اطلاع واحد خرید و سفارشات می رسانند . مثلا" فرض کنید در اول خرداد ماه ،مسول انبار مواد به دلیل نیاز خط تولید و کمبود ماده الف سفارش برای خرید 45 واحد از این ماده با شماره شناسایی (یا کد) 42-11 صادر می کند.</span></p><br><br><br><br><br></div><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7807"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7807"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:40:41+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی پروژه پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن http://nasir24.mihanblog.com/post/24 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">پروژه پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">6000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="پروژه پاورپوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahora69_7807_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 16pt;">به نام خدا</span></strong></span><br><br><br></div><br><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14pt;">سلام</span></strong><br><br><br><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">نام پروژه:پاور پوینت حسابداری مواد و بهای تمام شده آن</span><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">تعداد اسلاید:79</span><br><br><br><br><br><br><br><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;"><strong>هدف کلی فصل:</strong><br><br>آشنایی با روند کنترل ورود (خرید )و خروج (مصرف) مواد و چگونگی تاثیر آن بر بهای تمام شده کالا در موسسات تولیدی<br></span><br><br><br><strong><span style="font-size: 13pt;">گفتار 1:خرید مواد</span></strong></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">هدف:انتظار می رود پس از مطالعه این گفتار بتوانید:</span><br><span style="font-size: 13pt;">1- سه نوع فرم مربوط به نگهداری اطلاعات سفارش و خرید موادرا مشخص کنید.</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">2-اطلاعاتی را که در هر یک از فرم های مربوط به سفارشو خرید مواد ثبت شده است،مشخص کنید.</span><br><br></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">حسابداری مواد برای موسسات تولیدی معموالا" با دو فعالیت اصلی ارتباط می یابد:خرید مواد و وصرف آن در جریان تولید.معمولا" خرید مواد در موسسات تولیدی از طریق واحدی تحت عنوان «کار پردازی»،«تدارکات»،«واحدخرید»</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">یا نامهای مشابه انجام می سود . در صورتی که چنین واحدی هم وجود نداسته باشد در اکثر موارد فرد خاصی مسولیت خرید مواد را به عهده می گیرد . واحد خرید عهده دار سفارش مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید است.</span><br><br><br><strong><span style="font-size: 13pt;">فرم درخواست خرید:</span></strong><br><br></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">&nbsp;این فرم یک&nbsp; سند مکتوب است که معمولا" افراد درگیردر خط تولید و نیازهای آن یا مسئولین انبار شرکت به کمک این فرم نیاز به تامیین مواد اولیه را به اطلاع واحد خرید و سفارشات می رسانند . مثلا" فرض کنید در اول خرداد ماه ،مسول انبار مواد به دلیل نیاز خط تولید و کمبود ماده الف سفارش برای خرید 45 واحد از این ماده با شماره شناسایی (یا کد) 42-11 صادر می کند.</span></p><br><br><br><br><br></div><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7807"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7807"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:39:50+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی پاورپوینت حسابداری مالیاتی http://nasir24.mihanblog.com/post/23 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">پاورپوینت حسابداری مالیاتی</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">15000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="پاورپوینت حسابداری مالیاتی" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahora69_7806_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 16pt;">به نام خدا</span></strong></span><br><br><br><strong><span style="font-size: 14pt;">سلام</span></strong><br><br><br><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">نام پروژه:پاور پوینت حسابداری مالیاتی</span><br><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;">تعداد اسلاید:221</span><br><br><br><br><br><br><span style="font-size: 13pt;"><strong>حسابداری مالیاتی</strong></span><br><br><div><span style="font-size: 13pt;"><strong>تالیف : محمد رمضان احمدی</strong></span><br><br><br><span style="font-size: 13pt;">فصل اول</span><br><span style="font-size: 13pt;"> تعریف مالیات و انواع آن:</span><br><br><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد ، و یا ثروت آن ها&nbsp; تعیین می گردد.</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><br><br></p><br><div><br><br><div><span style="font-size: 13pt;">مالیات های مستقیم</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">که دولت بر دارایی و درآمد افراد و مؤسسات وضع می کند.</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">الف) مالیات بر دارایی ، مانند: 1. مالیات ارث 2. حق تمبر</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">ب) مالیات بر درآمد، مانند 1. مالیات درآمد املاک 2. مالیات بر درآمد حقوقی</span><br><br><br><br><div><span style="font-size: 13pt;">مالیات های غیر مستقیم</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده می باشد:</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">&nbsp;&nbsp; الف) مالیات بر واردات، مانند: 1. حقوق گمرکی</span></div><br><div><span style="font-size: 13pt;">&nbsp;&nbsp; ب) مالیات بر مصرف و فروش، مانند: 1. مالیات نوشابه های غیر الکلی</span></div><br></div><br></div><br></div><br></div><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7806"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7806"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:39:01+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی پاور پوینت قوانین حقوق و دستمزد کارگری http://nasir24.mihanblog.com/post/22 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">پاور پوینت قوانین حقوق و دستمزد کارگری</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">5000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="پاور پوینت قوانین حقوق و دستمزد کارگری" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahora69_7805_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 16pt;">به نام خدا</span></strong></span><br><br><br><strong><span style="font-size: 14pt;">سلام</span></strong><br><br><br><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 14pt;">نام پروژه:پاورپوینت قوانین حقوق و دستمزد کارگری</span></strong></span><br><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 14pt;">تعداد اسلاید:40 به همراه فایل ورد<br><br><br><br><br><span style="color: #000000;">روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی:</span><br><br></span></strong></span></span><br><div><span style="font-size: 13pt;">در بعضی از واحد های تولیدی دستمزد ایام مرخصی پس از استفاده کارکنان از مرخصی استحقاقی یکجا به حسابهای سربار منظور می گردد . این نحوه عمل موجب می شود بهاء تمام شده محصولات تولید شده در ماهی که کارکنان از مرخصی استفاده نموده اند افزایش یابد این افزایش بهاء دو دلیل دارد:</span><br><br><span style="font-size: 13pt;">الف – طبق قانون کار به کارگران در مدت مرخصی استحقاقی حقوق پرداخت می شود . به این ترتیب هر کارگر با انجام 11 ماه کار 12 ماه حقوق دریافت می کند.</span><br><br><div><span style="font-size: 13pt;">•بنا براین هزینه دستمزد ایام مرخصی کارگر در مقابل کار انجام نشده خواهد بود . این موضوع بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در ماه استفاده از مرخصی را افزایش خواهد داد.</span><br><br><br><span style="font-size: 13pt;">ب – معمولا در زمان مرخصی کارگر از حجم تولید کاسته می شود و با کاهش حجم تولید به علت ثابت بودن بسیاری از اقلام هزینه بهاء تمام شده محصولات ساخته شده در این مدت افزایش می یابد .</span><br><div><span style="font-size: 13pt;">•بر اساس این روش در ابتدای هر دوره مالی حقوق و دستمزد ایام مرخصی کارگران برآورد می شود و در پایان هر ماه که لیست حقوق و دستمزد تهیه می شود ، هزینه حقوق و دستمزد محاسبه شده به حساب کنترل حقوق و دستمزد بدهکار و حساب ذخیره دستمزد ایام مرخصی بستانکار می شود.</span></div><br></div><br></div><br><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><br><br><br><br><br></span></strong></span></div><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7805"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7805"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:38:04+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی پاورپوینت قانون رقابت http://nasir24.mihanblog.com/post/21 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">پاورپوینت قانون رقابت</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">5000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="پاورپوینت قانون رقابت" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahora69_7804_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 16pt;">به نام خدا</span></strong></span><br><br></div><br><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;">سلام</span><br><br><br><br></div><br><div style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 13pt;">نام پروژه:پاور پوینت قانون رقابت</span></strong></div><br><div style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 13pt;">تعداد اسلاید:59</span></strong></div><br><br><br><br><br><br><p style="margin: 0in 0in;"><strong><span style="font-size: 13pt;">قانون رقابت:</span></strong></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">قانون رقابت مهمترین ابزار جهت ممنوعیت اعمال ضد رقابتی و تقویت رقابت‌ بازارها به حساب می‌آید، بطوری که در حال حاضر بیش از صد کشور جهان قانون رقابت دارند.<br></span><br><br><br><strong><span style="font-size: 13pt;">تفاوت میان قانون رقابت، تنظیم و تنظیم زدایی:</span></strong><br><br></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">قانون رقابت و سیاست رقابتی در جهت تنظیم رفتارهای ضد رقابتی توسط بنگاه ها تدوین و اجرا می گردند،‌حال آنكه تنظیم زدایی در جهت حداقل ساختن آن دسته از عملكردهای دولتی است كه در بازار موجد اختلال می شود. علاوه بر این موارد «تنظیم » نیز وجود دارد كه در جهت كنترل فتارهای بنگاه ها در بخش هایی است كه شكست های بازاری مشاهده می شود و رقابت به تنهایی قادر به حل مشكل نیست. تنظیمات به چهار صورت اقتصادی،‌ اجتماعی،‌بهداشتی و زیست محیطی می باشند.</span><br><br><br></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><strong><span style="font-size: 13pt;">&nbsp;تنظیم قیمت و كنترل:</span></strong></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 13pt;">در این نوع تنظیم، یك توافق بلندمدت بین نهاد تنظیم‌كننده و بنگاه انحصاری وضع می‌شود و طی آن بنگاه متعهد می شود تا تقاضای مصرف‌كنندگان را در حد معقول و در حداقل هزینه برآورده كند و در عین حال ملزم می شود كه قیمت محصول خود را در محدوده تعیین شده توسط آژانس تنظیم كننده قرار دهد.</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><br><br></p><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7804"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7804"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:36:52+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی پاورپوینت بازاریابی بین المللی http://nasir24.mihanblog.com/post/20 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">پاورپوینت بازاریابی بین المللی</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">6000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="پاورپوینت بازاریابی بین المللی" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahora69_7803_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: center;">به نام خدا<br><br></div><br><div style="text-align: center;">سلام<br><br><br></div><br><div style="text-align: center;">نام پروژه:پاورپوینت بازاریابی بین المللی</div><br><div style="text-align: center;">تعداد اسلاید:294<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><table style="float: right; width: 609px; height: 497px;" dir="RTL" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col width="197"> <col width="575"> </colgroup><tbody><tr><td class="oa1" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل اول</p><br></td><td class="oa1" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;كلیات بازاریابی بین‌المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa2" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل دوم</p><br></td><td class="oa2" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;محیط فرهنگی در بازاریابی بین المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa2" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل چهارم</p><br></td><td class="oa2" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بین‌المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa2" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل پنجم</p><br></td><td class="oa2" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;تحقیقات بازاریابی بین‌المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa2" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل ششم</p><br></td><td class="oa2" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;استراتژی‌های ورود به بازارهای جهانی در بازاریابی بین‌المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa2" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل هفتم</p><br></td><td class="oa2" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;سیاست های تولید در بازاریابی بین المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa2" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل هشتم</p><br></td><td class="oa2" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;کانال های توزیع در بازاریابی بین المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa2" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل نهم</p><br></td><td class="oa2" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;تبلیغات در بازاریابی بین المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa3" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل دهم</p><br></td><td class="oa3" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;قیمت گذاری در بازارهای بین المللی</p><br></td></tr></tbody></table><br><br><br><br><br><p style="text-align: right;">هدف بازاریابی ، <span style="text-decoration: underline;">فروش فراوان</span> است. هدف، <span style="text-decoration: underline;">شناختن و درك مشتری</span> به نحوی است كه كالا یا خدمت ارایه شده دقیقاً متناسب باشد، به طریقی كه كالا یا خدمات با نیازهای او منطبق گردد و كالاهای خود را به فروش رساند.<br><br><br>تعریف بازاریابی:</p><br><p style="text-align: right;">عبارت است از مجموعه‌ای از فعالیت‌های انسانی و اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های افراد جامعه</p><br><br><br>تعریف بازریابی بین‌المللی:<br><br><p style="text-align: right;">عبارت است از بازاریابی كالا و خدمات در بیش از یك كشور كه شامل صدور كالا از كشوری به كشور دیگر می‌باشد.</p><br><br><br></div><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7803"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7803"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:36:52+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی پاورپوینت بازاریابی بین المللی http://nasir24.mihanblog.com/post/19 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">پاورپوینت بازاریابی بین المللی</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">6000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="پاورپوینت بازاریابی بین المللی" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahora69_7803_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: center;">به نام خدا<br><br></div><br><div style="text-align: center;">سلام<br><br><br></div><br><div style="text-align: center;">نام پروژه:پاورپوینت بازاریابی بین المللی</div><br><div style="text-align: center;">تعداد اسلاید:294<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><table style="float: right; width: 609px; height: 497px;" dir="RTL" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><colgroup><col width="197"> <col width="575"> </colgroup><tbody><tr><td class="oa1" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل اول</p><br></td><td class="oa1" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;كلیات بازاریابی بین‌المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa2" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل دوم</p><br></td><td class="oa2" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;محیط فرهنگی در بازاریابی بین المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa2" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل چهارم</p><br></td><td class="oa2" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;محیط سیاسی و قانونی در بازاریابی بین‌المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa2" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل پنجم</p><br></td><td class="oa2" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;تحقیقات بازاریابی بین‌المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa2" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل ششم</p><br></td><td class="oa2" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;استراتژی‌های ورود به بازارهای جهانی در بازاریابی بین‌المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa2" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل هفتم</p><br></td><td class="oa2" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;سیاست های تولید در بازاریابی بین المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa2" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل هشتم</p><br></td><td class="oa2" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;کانال های توزیع در بازاریابی بین المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa2" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل نهم</p><br></td><td class="oa2" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;تبلیغات در بازاریابی بین المللی</p><br></td></tr><tr><td class="oa3" height="55" width="197"><br><p style="margin: 0in 0in;">فصل دهم</p><br></td><td class="oa3" width="575"><br><p style="margin: 0in 0in;">&nbsp;قیمت گذاری در بازارهای بین المللی</p><br></td></tr></tbody></table><br><br><br><br><br><p style="text-align: right;">هدف بازاریابی ، <span style="text-decoration: underline;">فروش فراوان</span> است. هدف، <span style="text-decoration: underline;">شناختن و درك مشتری</span> به نحوی است كه كالا یا خدمت ارایه شده دقیقاً متناسب باشد، به طریقی كه كالا یا خدمات با نیازهای او منطبق گردد و كالاهای خود را به فروش رساند.<br><br><br>تعریف بازاریابی:</p><br><p style="text-align: right;">عبارت است از مجموعه‌ای از فعالیت‌های انسانی و اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها و خواسته‌های افراد جامعه</p><br><br><br>تعریف بازریابی بین‌المللی:<br><br><p style="text-align: right;">عبارت است از بازاریابی كالا و خدمات در بیش از یك كشور كه شامل صدور كالا از كشوری به كشور دیگر می‌باشد.</p><br><br><br></div><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7803"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7803"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:36:01+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی پروژه پاورپوینت سیستم های هزینه یابی http://nasir24.mihanblog.com/post/18 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">پروژه پاورپوینت سیستم های هزینه یابی</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">10000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="پروژه پاورپوینت سیستم های هزینه یابی" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahora69_7826_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 24pt;">به نام خدا</span></strong></span></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 24pt;"><strong>سلام</strong></span></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 18pt; color: #ff0000;">نام پروژه:پاورپوینت سیستم های هزینه یابی</span></p><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 18pt; color: #ff0000;">تعداد اسلاید:100</span></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="color: #000000; font-size: 18pt;"><strong>برخی محصولات برای تولید حتما باید قبلا سفارش داده‌شوند.</strong></span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="color: #000000; font-size: 18pt;"><strong>این محصولات دارای ویژگی‌های خاص خود هستند.</strong></span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 18pt; color: #000000;">برخی دیگر از تولید کنندگان در خطوط تولیدی که برای </span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 18pt; color: #000000;">24 ساعت کار در شبانه‌روز طراحی شده‌اند و در دو شیفت </span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 18pt; color: #000000;">12 ساعته یا سه شیفت 8 ساعته و یا چهار شیفت 6 ساعته در </span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 18pt; color: #000000;">حال تولید انبوه برخی محصولات هستند.</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 18pt; color: #000000;">این محصولات انبار شده و سپس از طریق تبلیغات و ایجاد روحیه</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 18pt; color: #000000;"> مصرف در افراد معرفی شده و به فروش می‌رسند.</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"></p><br><p style="margin: 0in 0in;"></p><br><p style="margin: 0in 0in;"></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 18pt; color: #000000;">به این شیوه تولید، تولید مرحله‌ای یا مستمر می‌گویند.</span></p><br><p style="text-align: center;"></p><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7826"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7826"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:36:01+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی پروژه پاورپوینت سیستم های هزینه یابی http://nasir24.mihanblog.com/post/17 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">پروژه پاورپوینت سیستم های هزینه یابی</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">10000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="پروژه پاورپوینت سیستم های هزینه یابی" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahora69_7826_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><p style="text-align: center;"><span style="color: #008000;"><strong><span style="font-size: 24pt;">به نام خدا</span></strong></span></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 24pt;"><strong>سلام</strong></span></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 18pt; color: #ff0000;">نام پروژه:پاورپوینت سیستم های هزینه یابی</span></p><br><p style="text-align: center;"><span style="font-size: 18pt; color: #ff0000;">تعداد اسلاید:100</span></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="text-align: center;"></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="color: #000000; font-size: 18pt;"><strong>برخی محصولات برای تولید حتما باید قبلا سفارش داده‌شوند.</strong></span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="color: #000000; font-size: 18pt;"><strong>این محصولات دارای ویژگی‌های خاص خود هستند.</strong></span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 18pt; color: #000000;">برخی دیگر از تولید کنندگان در خطوط تولیدی که برای </span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 18pt; color: #000000;">24 ساعت کار در شبانه‌روز طراحی شده‌اند و در دو شیفت </span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 18pt; color: #000000;">12 ساعته یا سه شیفت 8 ساعته و یا چهار شیفت 6 ساعته در </span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 18pt; color: #000000;">حال تولید انبوه برخی محصولات هستند.</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 18pt; color: #000000;">این محصولات انبار شده و سپس از طریق تبلیغات و ایجاد روحیه</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 18pt; color: #000000;"> مصرف در افراد معرفی شده و به فروش می‌رسند.</span></p><br><p style="margin: 0in 0in;"></p><br><p style="margin: 0in 0in;"></p><br><p style="margin: 0in 0in;"></p><br><p style="margin: 0in 0in;"><span style="font-size: 18pt; color: #000000;">به این شیوه تولید، تولید مرحله‌ای یا مستمر می‌گویند.</span></p><br><p style="text-align: center;"></p><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7826"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7826"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:35:10+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی ترفندهای ویندوز XP برای بهینه سازی و اجرای بهتر و سریعتر ویندوز http://nasir24.mihanblog.com/post/16 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">ترفندهای ویندوز XP برای بهینه سازی و اجرای بهتر و سریعتر ویندوز</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">3000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="ترفندهای ویندوز XP برای بهینه سازی و اجرای بهتر و سریعتر ویندوز" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahooray_7967_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong>آموزش 100 ترفند ویندوز XP برای تمام افراد ، بسیار مفید و لازم وحتی ضروری برای علاقمندان و نیازمندان به آن برای بالا بردن کارایی و عملکرد و امنیت بهتر ویندوز</strong></span></div><br><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong>این ترفندها اکثراً از قسمت رجیستری ویندوز اجرا می شوند و کارایی سایر قسمتهای دیگر سیستم را تحت الشعاع قرار نمی دهند</strong></span></div><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7967"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7967"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:34:25+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی کاربرد تمام آنزیمهای موجود در عسل http://nasir24.mihanblog.com/post/15 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">کاربرد تمام آنزیمهای موجود در عسل</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">3000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="کاربرد تمام آنزیمهای موجود در عسل" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahooray_7966_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"></p><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong>کاربرد تمام آنزیمهای موجود در عسل برای آشنایی با خواص آنها و بهره وری علمی و زیست شناختی</strong></span></div><br><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong>نگاهی اجمالی به کاربرد آنزیمهای موجود در عسل در بدن انسان</strong></span></div><br><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 13pt; color: #ff0000;"><strong><br>این فایل در غالب نرم افزار ورد بصورت فشرده و زیپ و در 5 صفحه تنظیم شده است</strong></span></div><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7966"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7966"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:33:38+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی جزوه فصل اول و دوم فیزیک سوم دبیرستان رشته ریاضی http://nasir24.mihanblog.com/post/14 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">جزوه فصل اول و دوم فیزیک سوم دبیرستان رشته ریاضی</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">5000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="جزوه فصل اول و دوم فیزیک سوم دبیرستان رشته ریاضی" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahmad1365_7828_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl">در این جزوه فصل 1 و 2 فیزیک سوم دبیرستان را به طور کامل در بر دارد. این جزوه متعلق به احمد رضا رضوانی مدرس فیزیک دبیرستان سما زیر نظر دانشگاه آزاد نجف آباد است. در این جزوه نمونه سوالات زیادی از امتحانات نهایی و کنکور وجود دارد.<br>فهرست مطالب فصل اول<br>معادله حالت&nbsp;<br>فرآیندهای ترمودینامیکی<br>فرآیندهای خاص<br>چرخه ترمودینامیکی<br>ماشین گرمایی<br>یخچال<br>فهرست مطالب فصل دوم<br>قانون کولن<br>میدان الکتریکی<br>انرژی پتانسیل الکتریکی<br>پتانسیل الکتریکی <br>توزیع و القای بار در رساناها<br>خازن</p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7828"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7828"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:32:49+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی کتاب گرامر in use پیشرفته http://nasir24.mihanblog.com/post/13 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">کتاب گرامر in use پیشرفته</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">5000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="کتاب گرامر in use پیشرفته" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahmad1365_7125_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"><span>چند تا از دوستان خواسته بودند که یک کتاب خودآموز برای یادگیری گرامر معرفی کنم. در پاسخ به این دوستان و هر کسی که می خواهد مشکلات گرامری خود را به آسانی و در زمان کم و با یک روش اصولی حل کند، کتابی را پیشنهاد می کنم که احتمالا نام آن برای خیلی از شما آشناست و یا حداقل یکبار به گوشتان خورده است.</span><br><span>کتاب Essential grammar in use یکی از بهترین کتابها در زمینه آموزش گرامر است که با یک روش اصولی نکات گرامری را آموزش می دهد. شیوه آموزشی کتاب پرهیز از هرگونه توضیحات اضافی و غیر ضروری است و در عوض با بهره گیری موثر و گویا از تصاویر مناسب و جملات و مثالهای قابل فهم و واضح برای همه، مقصود و کاربرد عملی نکات گرامری را به خواننده می فهماند. زبان استفاده شده در کتاب انگلیسی آسان است به طوری که افراد با دانش انگلیسی کم هم می توانند کتاب را به راحتی مطالعه کرده و جملات آن را بفهمند. در عین حال کتاب طوری تنظیم شده است که مناسب برای انواع گروههای سنی از جمله بزرگسالان است.</span><br><span>هر درس کتاب به یک یا چند موضوع گرامری خاص می پردازد و از دو صفحه تشکیل شده است. صفحه اول اختصاص به متن درس همراه با مثالهای فراوان دارد و صفحه دوم هم حاوی تمریناتی است که آن هم باعث درک عمیق تر درس می شود. تمرینات بسیار جذاب هستند و به شیوه خاصی طراحی شده اند به طوری که تقریبا در هر یک از آنها خواننده متوجه نکات جدیدی در مورد درس می شود.</span><br><span>یکی دیگر از نکات مثبت این کتاب آن است که درسها هیچ ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند و خواننده می تواند تنها درسهایی را مطالعه کند که در آنها مشکل دارد. حتی در ویرایش های جدید این کتاب ضمیمه ای وجود دارد که پس از اینکه خواننده سوالات آن را پاسخ داد مشخص می کند که نیاز به مطالعه کدام درسها را دارد.</span><br><span>کتاب Essential grammar in use بر اساس انگلیسی بریتانیایی تنظیم شده است ولی در پاسخ به نیاز افرادی که انگلیسی آمریکایی می آموزند اخیرا ویرایش جدیدی از آن تحت نام Basic grammar in use منتشر شده است که بر اساس انگلیسی آمریکایی است. شما پس از مطالعه این کتاب و افزایش معلوماتتان در گرامر زبان انگلیسی می توانید کتاب های سطح بالاتر آن مانند English grammar in use را مطالعه کنید.&nbsp;</span></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7125"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7125"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:32:02+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی آرشیو سوالات فیزیک سنجش از سال 80 تا 91 http://nasir24.mihanblog.com/post/12 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">آرشیو سوالات فیزیک سنجش از سال 80 تا 91</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">5000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="آرشیو سوالات فیزیک سنجش از سال 80 تا 91" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahmad1365_6894_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl">در این فایل شما به تمام سوالات آزمونهای فیزیک سنجش از سال 80 تا 91 دسترسی خواهید داشت. حسن این سوالات وجود جواب در این بسته می‌باشد.<br> این بسته شامل قسمتهای زیر است:<br>دینامیک: 335 تست<br>الکترومغناطیس: 43 تست<br>جرکت‌شناسی: 422 تست<br>فیزیک هسته‌ای و حالت جامد: 41 تست<br>خازن: 103 تست<br>مغناطیس: 134 تست<br>مقاومت: 177 تست<br>موج: 114 تست<br>صوت: 108 تست<br><br></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=6894"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=6894"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:31:19+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی آرشیو سوالات فیزیک آزمون‌های گزینه دو سال 80 تا 91 http://nasir24.mihanblog.com/post/11 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">آرشیو سوالات فیزیک آزمون‌های گزینه دو سال 80 تا 91</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">4000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="آرشیو سوالات فیزیک آزمون‌های گزینه دو سال 80 تا 91" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahmad1365_6639_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl">این مجموعه که شما میخواهید خرید نمایید کل سوالات آزمون‌های گزینه دو از سال 80 تا 91 را در بر می‌گیرد. به امید اینکه این مجموعه برای شما مفید باشد. در این بسته جواب تشریحی سوالات هم موجود میباشد.</p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=6639"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=6639"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:30:20+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی 50000 ایمیل فعال در فیس بوک http://nasir24.mihanblog.com/post/10 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">50000 ایمیل فعال در فیس بوک</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">5000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="50000 ایمیل فعال در فیس بوک" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/ahmad1365_6628_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"><span>اگر چه&nbsp;</span><span>بازاریابی اینترنتی</span><span>&nbsp;اجازه داده است تا هزاران نفر شغل خود را ترک کرده و شروع به ساختن پول به طور مستقیم و با آسایش در منزل خود کنند، اما باید در نظر داشته باشید که چشم انداز این صنعت تجارت الکترونیک همواره در حال تغییر است.</span><br><br><span>اغلب روش های قدیمی پول در آوردن به صورت آنلاین کاملاً ناکارآمد شده و روش و متدهای جدید ایجاد شده است. این متدها برکت و فراوانی برای بازاریابان اینترنتی به همراه داشته است. این خبر بدی برای افرادی است که در حال تاسیس کسب و کار اینترنتی خود هستند. زیرا بدان معنی است که اگر تمایل به ادامه کسب و کار خود و رقابت هستند، به طور مداوم مجبور به حفظ و نگهداری اطلاعات شان در حد پیشرفت ها و تکنولوژی های جدید می باشند.</span><br><br><span>از سوی دیگر خبر بسیار خوبی برای افرادی است که تازه در این صنعت وارد شده اند و می خواهند یک راه سریع و آسان برای وارد شدن به دنیای بازاریابی الکترونیک و اینترنتی وارد شوند تا در نهایت بتوانند شغل قبلی خود را ترک نمایند.</span><br><br>ما معمولاً بد موقع و بدون هیچ اطلاعاتی هزینه می‌کنیم به همین دلیل مجبوریم زیاد هزینه کنیم. امروزه مخاطبان فعال فیس بوک حتی از گوگل هم پیشی گرفته‌اند، در صورتی که بسیاری از افراد هنوز به دنبال تبلیغ در گوگل هستند که هزینه بسیار زیادی دارد. اما با کمی تفکر و زرنگی می‌توان دریافت که بازاریابی ایمیلی آن هم با اکانتهای فعال فیس بوک چقدر کسب و کار ما را رونق خواهد داد.<br><br>فایلی که در اختیار شما قرار خواهد گرفت لیست 50000 ایمیل فعال فیس بوک است. فرض کنید شما یک محصول 10000 توانی داشته باشید و از این 50000 نفر فقط 10 درصد افراد محصول شما را بخرند، آن‌گاه شما یک درآمد 50 میلیونی خواهید داشت.&nbsp;<br><br>حسن این بانک ایمیل این است که فعال می‌باشد و حتی یک ایمیل غیر فعال هم ندارد و به صورت دستی توسط تعداد زیادی از دوستان اینجانب جمع‌آوری شده است. امیدوارم با خرید این بانک ایمیل تحول عظیمی در کسب و کار خود ایجاد نمایید.<br><span><br><br><span><br></span></span></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=6628"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=6628"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:29:27+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی هفت راه میلیونر شدن http://nasir24.mihanblog.com/post/9 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">هفت راه میلیونر شدن</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">2000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="هفت راه میلیونر شدن" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/afshini1_7737_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl">چگونه با انجام کاری که عاشقش هستیم ثروتمند شویم؟<br>اگه کسب و کار اینترنتی این همه مزایا داره پس چرا همه انجام نمیدن؟<br>بهترین زمان ممکن برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی<br>سادگی و سهولت راه اندازی کسب و کار اینترنتی<br>کسب درآمد عالی از اینترنت<br><br><br></p><p class="featured-subtitle" style="text-align: center;"><span style="font-size: 20px;">خودتان آقای خودتان باشید …</span></p><br><p style="text-align: center;">می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد از اینترنت را تجربه کنید؟ حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط کسانی ایجاد شده اند که خودشان هم دقیقا رمز و رموز درآمد اینترنتی را نمی دانند. بله، خیلی از آنها هنوز خودشان هم درآمد چندانی کسب نکرده اند و تجربه موفقی در این حرفه ندارند. پس چه طور می توانند به شما چیزی را که خودشان هم نمی دانند آموزش دهند؟!</p><br><p style="text-align: center;">به همین دلیل راز موفقیت در کسب درآمد اینترنتی این است که کسی را پیدا کنید که خود قبلا سالهاست در این کار موفق است و میلیون ها تومان در ماه درآمد کسب می کند، و بعد رمز و رموز کار را از این شخص کشف کنید. آن وقت متعجب خواهید شد که چه قدر کسب درآمد اینترنتی آسان و سریع است. فقط کافی است بدانید چه مسیری را طی کنید. همین و بس.</p><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #ff0000;">بهترین روش برای تهیه این کتاب، دانلود کردن آن میباشد.</span></strong></p><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #339966;">بلافاصله پس از پرداخت موفق، لینک دانلود کتاب نمایش داده میشود</span></strong></p><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #ff00ff;">کتابی نفیس و ارزشمند برای آینده شغلی شما</span></strong></p><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #ff0000;">ارزانترین و مفیدترین کتاب عمرتان را همین الان دانلود کنید.</span></strong></p><br><p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 14px;">پرداخت اینترنتی با کلیه کارت های بانکی</span></strong></p><br><hr><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7737"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7737"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T16:28:45+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی طراحی سایت و بهینه سازی فروشگاه اینترنتی http://nasir24.mihanblog.com/post/8 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">طراحی سایت و بهینه سازی فروشگاه اینترنتی</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">5000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="طراحی سایت و بهینه سازی فروشگاه اینترنتی" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/afshini1_7825_1.jpg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"><span id="parag1"><span style="font-size: 10pt;">طراحی سایت و بهینه سازی فروشگاه اینترنتی<br>پنج قدم تا کسب درآمد عالی از اینترنت و فروشگاه های اینترنتی<br>آموزش افزایش فروش<br>سئو<br>آموزش افزایش بازدید و فروش<br>مشتری یابی و بازاریابی اینترنتی عالی <br>کسب درآمد عالی از اینترنت و فروشگاه اینترنتی<br>کسب درآمد عالی برای دانشجویان و خانم های خانه دار<br>شغلی دوم برای همه افراد</span></span></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7825"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7825"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T15:45:03+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی قالب خبری مجله ای فانوس(ورد پرس) http://nasir24.mihanblog.com/post/7 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">قالب خبری مجله ای فانوس(ورد پرس)</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">25000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="قالب خبری مجله ای فانوس(ورد پرس)" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/afshini1_7823_1.jpeg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span><span><span style="font-size: 10pt;">در سال های اخیر سایت های خبری-مجله ای و همچنین تفریحی رشد بسیار چشم گیری داشته است که نشان از پویایی این سایت ها را دارد و هر روز به شمار آن ها افزوده میشود بسیاری از افرادی که در ابتدای کار هستند نیازمند امکانی هستند که بتواند نیاز های سایت خود را بر طرف کنند و کسانی هم که کهنه کار این سایت ها هسنتد نیازمند بیشتر از گذشته هستند قالب خبری فانوس تمام نیاز های شما رو بر طرف می کند.<br>بسیاری از افراد دوست دارند تا یک سایت خبری یا تفریحی داشته باشند ولی وقتی با هزینه های راه اندازی این گونه سایت ها رو برو میشود از این کار سرفه نظر میکنند گروه یورتم با توجه به این امر یک قالب خبری-تفریحی را ایجاد کرده تا دوستانی که خواهان این گونه سایت ها میباشند بتوانند به آرزوی خود برسند.<br></span></span></span></span></span></span><br></p><p style="margin: 0in 0in;">اگر بخواهیم در یک نگاه امکانات قالب فانوس را بررسی کنیم می توان به:</p><br><ul><br><li>لایک مطالب</li><br><li>واکنشگرایی خوب</li><br><li>زیبایی مثال زدنی</li><br><li>سرعت بسیار بالا</li><br><li>2 اسلایدر مختلف</li><br><li>سایدبار چسبنده</li><br><li>پشتیبانی از ابزارک</li><br><li>پشتیبانی از دو منو</li><br><li>2 رنگ کاملا متفاوت</li><br><li>تبلیغات متنوع بنری</li><br><li>صفحه ساز حرفه ای</li><br><li>نمایش مطالب مرتبط</li><br><li>پرطرفدارترین مطالب</li><br><li>نمایش مطلب قبل و بعد</li><br><li>امکان درج تبلیغات متنی</li><br><li>3 سبک متفاوت نمایش مطالب</li><br><li>امکان درج آیکون برای هر مطلب</li><br><li>نمایش بیشتر بازدید های هفته</li><br><li>نمایش شبکه های اجتماعی سایت</li><br><li>بارگزاری مطالب به صورت انیمیشن</li><br><li>استفاده از فونت آیکون به جا عکس</li><br><li>نمایش صفحات اجتماعی نویسنده مطلب</li><br><li>امکان نمایش مطالب ویژه برای افراد عضو</li><br><li>تیکر زیبا با امکان نمایش به 3 سبک مختلف</li><br><li>قسمت ثبت نام و ورود اختصاصی بدون افزونه</li><br><li>کنترل پنل پیشرفته Ypanel برای تنظیمات قالب</li><br><li>جعبه دانلود برای 3 گروه مختلف دانلود، موسیقی و فیلم</li><br><li>4 بلوک دیگر برای نمایش مطالب در بالا سایت و ساید بار</li><br><li>نمایش زیبای مطالب پیشنهادی (تصادفی) برای جذب کاربر برای ماندن در سایت</li><br></ul><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7823"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7823"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div><br> text/html 2017-01-27T15:45:03+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی قالب خبری مجله ای فانوس(ورد پرس) http://nasir24.mihanblog.com/post/6 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">قالب خبری مجله ای فانوس(ورد پرس)</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">25000 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="قالب خبری مجله ای فانوس(ورد پرس)" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/afshini1_7823_1.jpeg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span><span><span style="font-size: 10pt;">در سال های اخیر سایت های خبری-مجله ای و همچنین تفریحی رشد بسیار چشم گیری داشته است که نشان از پویایی این سایت ها را دارد و هر روز به شمار آن ها افزوده میشود بسیاری از افرادی که در ابتدای کار هستند نیازمند امکانی هستند که بتواند نیاز های سایت خود را بر طرف کنند و کسانی هم که کهنه کار این سایت ها هسنتد نیازمند بیشتر از گذشته هستند قالب خبری فانوس تمام نیاز های شما رو بر طرف می کند.<br>بسیاری از افراد دوست دارند تا یک سایت خبری یا تفریحی داشته باشند ولی وقتی با هزینه های راه اندازی این گونه سایت ها رو برو میشود از این کار سرفه نظر میکنند گروه یورتم با توجه به این امر یک قالب خبری-تفریحی را ایجاد کرده تا دوستانی که خواهان این گونه سایت ها میباشند بتوانند به آرزوی خود برسند.<br></span></span></span></span></span></span><br></p><p style="margin: 0in 0in;">اگر بخواهیم در یک نگاه امکانات قالب فانوس را بررسی کنیم می توان به:</p><br><ul><br><li>لایک مطالب</li><br><li>واکنشگرایی خوب</li><br><li>زیبایی مثال زدنی</li><br><li>سرعت بسیار بالا</li><br><li>2 اسلایدر مختلف</li><br><li>سایدبار چسبنده</li><br><li>پشتیبانی از ابزارک</li><br><li>پشتیبانی از دو منو</li><br><li>2 رنگ کاملا متفاوت</li><br><li>تبلیغات متنوع بنری</li><br><li>صفحه ساز حرفه ای</li><br><li>نمایش مطالب مرتبط</li><br><li>پرطرفدارترین مطالب</li><br><li>نمایش مطلب قبل و بعد</li><br><li>امکان درج تبلیغات متنی</li><br><li>3 سبک متفاوت نمایش مطالب</li><br><li>امکان درج آیکون برای هر مطلب</li><br><li>نمایش بیشتر بازدید های هفته</li><br><li>نمایش شبکه های اجتماعی سایت</li><br><li>بارگزاری مطالب به صورت انیمیشن</li><br><li>استفاده از فونت آیکون به جا عکس</li><br><li>نمایش صفحات اجتماعی نویسنده مطلب</li><br><li>امکان نمایش مطالب ویژه برای افراد عضو</li><br><li>تیکر زیبا با امکان نمایش به 3 سبک مختلف</li><br><li>قسمت ثبت نام و ورود اختصاصی بدون افزونه</li><br><li>کنترل پنل پیشرفته Ypanel برای تنظیمات قالب</li><br><li>جعبه دانلود برای 3 گروه مختلف دانلود، موسیقی و فیلم</li><br><li>4 بلوک دیگر برای نمایش مطالب در بالا سایت و ساید بار</li><br><li>نمایش زیبای مطالب پیشنهادی (تصادفی) برای جذب کاربر برای ماندن در سایت</li><br></ul><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7823"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7823"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div><br> text/html 2017-01-27T15:44:06+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی کسب درآمد از طریق تلگرام http://nasir24.mihanblog.com/post/5 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">کسب درآمد از طریق تلگرام</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">4500 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="کسب درآمد از طریق تلگرام" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/afshini1_7838_1.jpeg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"><span><span><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;">کسب درآمد از طریق تلگرام<br>جدید ترین روش کسب درآمد در ایران<br>به راحتی و در عرض چند دقیقه میتوانید کسب درآمد داشته باشید<br></span></span></span></span></span><br></p><p dir="RTL">با افزایش نفوذ شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌های فوری، عده‌ای به فکر افتاده‌اند که به کسب درآمد از این فضای مجازی بپردازند یا حتی کلاس‌های آموزشی برگزار کنند و درست مثل کلاس‌های حضوری شهریه دریافت کنند!</p><br><p dir="RTL">با گسترش استفاده از فضاهای مجازی و افزایش مخاطبان آن، کسب‌وکارهای اینترنتی یکی از بخش‌های جدانشدنی زندگی امروزه ما شده‌اند و با ورود شبکه‌های پیام‌رسان فوری به کشور، شکل جدیدی از این کسب‌وکارهای مجازی، ظهور و بروز پیدا کرده است. اغلب این شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات بوده یا کانال ارتباطی بین بازاریاب و مشتری هستند. در این بین عده ای هم هستند که به طور مستقیم از این فضا کسب درآمد می‌کنند.<br>فرمت فایل بصورت word بوده و 4 صفحه میباشد</p><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7838"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7838"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-01-27T15:44:06+01:00 nasir24.mihanblog.com سلمان ثانی کسب درآمد از طریق تلگرام http://nasir24.mihanblog.com/post/4 <div align="center"><table style="border:1px solid Silver; font-size: 9pt; direction: rtl; font_family: Tahoma; text-align: justify" dir="rtl" width="550px" border="0" bgcolor="white" align="center"><tbody><tr><td><p style="margin: 0.1in 0.2in; text-align:right; direction: rtl; font-size: 11pt; font-family: tahoma"><b><font color="red">کسب درآمد از طریق تلگرام</font></b></p><p style="margin: 0.05in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl; font-size: 9pt; font-family: tahoma">قیمت: <font color="blue">4500 تومان</font></p><div style="margin: 0.05in 0.2in; text-align: justify"><div style="float: left; margin-top: 0px; margin-right: 20px"><img title="کسب درآمد از طریق تلگرام" src="http://www.irancnshop.ir/images/thumbnail_products/afshini1_7838_1.jpeg" width="100px" border="0"></div><p style="margin: 0.0in 0.0in 0.0in 0.2in; text-align:justify; direction: rtl"><span><span><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-size: 10pt;">کسب درآمد از طریق تلگرام<br>جدید ترین روش کسب درآمد در ایران<br>به راحتی و در عرض چند دقیقه میتوانید کسب درآمد داشته باشید<br></span></span></span></span></span><br></p><p dir="RTL">با افزایش نفوذ شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌های فوری، عده‌ای به فکر افتاده‌اند که به کسب درآمد از این فضای مجازی بپردازند یا حتی کلاس‌های آموزشی برگزار کنند و درست مثل کلاس‌های حضوری شهریه دریافت کنند!</p><br><p dir="RTL">با گسترش استفاده از فضاهای مجازی و افزایش مخاطبان آن، کسب‌وکارهای اینترنتی یکی از بخش‌های جدانشدنی زندگی امروزه ما شده‌اند و با ورود شبکه‌های پیام‌رسان فوری به کشور، شکل جدیدی از این کسب‌وکارهای مجازی، ظهور و بروز پیدا کرده است. اغلب این شبکه‌های اجتماعی برای تبلیغات بوده یا کانال ارتباطی بین بازاریاب و مشتری هستند. در این بین عده ای هم هستند که به طور مستقیم از این فضا کسب درآمد می‌کنند.<br>فرمت فایل بصورت word بوده و 4 صفحه میباشد</p><p></p></div><p style="margin: 0.1in; direction: rtl; text-align: center" align="center"><a href="http://www.irancnshop.ir/kala2.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7838"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/sefaresh.png" title="خرید" alt="خرید" border="0"></a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.irancnshop.ir/qst.aspx?rgm=nasir1370&amp;p_id=7838"><img src="http://www.irancnshop.ir/images/home/soal.png" title="سوال از فروشنده" alt="سوال از فروشنده" border="0"></a></p></td></tr></tbody></table></div>